Diggit 10 Konferenca o prihodnosti
Prijava dela

1. Prijavitelj lahko prijavi tista dela, ki so bila izdelana, zasnovana, prenovljena ali so dosegla merljiv napredek v Sloveniji v času od 01. januarja 2022 do 31. marca 2023.

2. Vsa dela morajo biti v slovenskem jeziku. Če so bila izdelana v tujem jeziku, jim mora biti priložen prevod v slovenski jezik.

3. Rok za prijavo del in oddajo vseh materialov je 31. marec 2023.

4. Na tekmovanje za nagrade DIGGIT lahko prijavitelj prijavi digitalno orodje, kanal, strategijo ali drugo digitalno rešitev. In sicer je prijavljeno delo lahko: aplikacija za mobilni telefon ali tablični računalnik, digitalna oglaševalska kampanja, digitalna strategija, digitalni dogodek, digitalni medij, digitalni oglas, digitalno letno poročilo, e-novice & e-pošta, intranet, oglaševanje na družbenem omrežju, profil ali stran na družbenem omrežju, spletna analitika in optimizacija, spletna igra, spletna skupnost, spletni video, spletni video kanal, spletno mesto, spletno mesto za mobilni telefon ali tablični računalnik, strategija upravljanja skupnosti na družbenem omrežju ali druga digitalna rešitev.

5. Delo mora biti v celoti prijavljeno preko spletne prijavnice. Prijava dela ali oddaja dodatnih materialov po roku za oddajo vseh materialov na kakršenkoli drug način ni mogoča in ne bo sprejeta.

6. Spletna prijavnica mora biti v celoti izpolnjena. Prijavitelj mora upoštevati navedene omejitve dolžine besedila.

7. Vsi dodatni materiali morajo gostovati na zunanjih strežnikih in biti preko URL povezav dostopni do 30. maja 2023. Prijavitelj dela mora organizatorjema tekmovanja za nagrade DIGGIT zagotoviti dostopne podatke do zunanjih strežnikov z dodatnimi materiali.

8. Vsi materiali, ki jih prijavitelj dostavi organizatorjema tekmovanja za nagrade DIGGIT, postanejo last organizatorjev in se ne vrnejo. Organizatorja lahko vse materiale uporabita za promocijo tekmovanja za nagrade DIGGIT in konference DIGGIT. Izjema so informacije, označene z »zaupno«.

9. Prijavitelj se s prijavo dela zavezuje, da bo delo pripravil in oddal v skladu s pravili tekmovanja in navodili za prijavo na tekmovanje za nagrade DIGGIT.

10. Prijavitelj s prijavo dela za tekmovanje za nagrade DIGGIT posebej in izrecno zagotavlja in jamči, da s prijavo dela ne kršijo oziroma ne bo kršili nobenih avtorskih pravic in/ali pravic industrijske lastnine in/ali drugih pravic tretjih oseb.

11. Prijavitelj organizatorjema za tekmovanje za nagrade DIGGIT dovoljuje, da do preklica vodita, vzdržujeta in obdelujeta zbirko zbranih osebnih podatkov pridobljenih za namen izvedbe tekmovanje za nagrade DIGGIT v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizatorja zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.

12. S sodelovanjem na tekmovanju za nagrade DIGGIT se prijavitelji strinjajo s tem, da se njihovi podatki (naziv agencije, oglaševalca, ime in priimek morebitnega avtorja, fotografija/video in preostali podatki (v nadaljevanju podatki)), ki jih prijavitelji navedejo v prijavi na tekmovanju za nagrade DIGGIT, posredujejo organizatorjema, ter se strinjajo, da se objavijo na medijih v lasti ali v upravljanju organizatorjev.

13. Prijavitelji organizatorjema dovoljujejo neodplačno javno objavo oddanih fotografij in vseh dodanih elementov, dajanje na voljo javnosti, javno predvajanje, javno prikazovanje in distribuiranje, tudi prek svetovnega spleta, v vseh medijih, ki so v lasti ali upravljanju organizatorjev.

14. V primeru, da bosta organizatorja prejela dve prijavi istega dela, se bosta prijavi obravnavali, kot ena prijava.

15. Organizator tekmovanja za nagrade DIGGIT lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo Tekmovanja, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu prijavitelje obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Kategorije

16. Prijavitelj lahko posamezno delo prijavi v eno ali več izmed 19 kategorij tekmovanja za zlato nagrado DIGGIT. Prijavitelj lahko v posamezno kategorijo tekmovanja za zlato nagrado DIGGIT prijavi več del. Kategorije tekmovanja za zlato nagrado DIGGIT so: Avtomobilizem in tehnika, B2B, Finančne storitve, zavarovalništvo, bančništvo; FMCG, IT & telekomunikacije, Javni sektorin neprofitne organizacije, Mediji & zabava, Šport in prosti čas, Trgovina, Turizem, DOOH, Growth (performance), Influencerji, Oblikovanje, Posebni digitalni projekti, Raba podatkov, Samopromocija agencij in Uporabniška izkušnja.  V vsaki kategoriji bo podeljena 1 zlata nagrada DIGGIT na podlagi kriterijev ocenjevanja prijavljenih del. Žirija ima pravico, da v primeru nekvalitetnih prijavljenih del, nagrade znotraj katere izmed kategorij ne podeli. Žirija ima pravico, da neustrezno kategorizirano delo, premakne v ustrezno kategorijo. Odločitev žirije je dokončna in ni predmet razprave s prijaviteljem dela.

17. Vsa prijavljena dela na tekmovanje za zlato nagrado DIGGIT tekmujejo tudi za veliko nagrado DIGGIT, ki jo žirija podeli v 6 kategorijah, ki so digitalna inovacija, digitalna strategija, digitalni oglas, digitalna kampanja,  družbeni mediji in digitalna učinkovitost. V vsaki kategoriji bo podeljena 1 velika nagrada DIGGIT na podlagi kriterijev ocenjevanja prijavljenih del. Žirija ima pravico, da v primeru nekvalitetnih prijavljenih del, nagrade znotraj katere izmed kategorij ne podeli. Odločitev žirije je dokončna in ni predmet razprave s prijaviteljem dela.

Prijavitelji

18. Na tekmovanje za nagrade DIGGIT se lahko prijavijo oglaševalske, digitalne, PR in medijske agencije in vse druge pravne osebe s sedežem v Sloveniji.

19. Agencija mora pred prijavo dela pridobiti privolitev naročnika dela.

Pogoji plačila

20. Prijavitelj mora po prijavi dela poravnati prijavnino in strošek obdelave prijave po veljavnem ceniku, objavljenem na spletni strani konference DIGGIT, in v skladu s pogoji plačila.

21. Prijavitelj mora poravnati prijavnino in strošek obdelave prijave po predračunu, ki ga izda organizator tekmovanja za nagrade DIGGIT, Medijski partner d.o.o., v roku 8 dni od izdaje ali najkasneje do 31. marca 2023. Neplačilo predračuna NE pomeni avtomatske odjave s tekmovanja. V primeru odjave nam morate to sporočiti pisno na e-naslov , najkasneje do 20. marca 2023.

22. Prijavitelj lahko posamezno delo prijavi v več kategorij. Ob prijavi istega dela v več kategorij, mora za vsako kategorijo izpolniti ločeno spletno prijavnico in poravnati prijavnino.

23. Prijavitelj lahko v posamezno kategorijo prijavi več del. Ob prijavi več del v isto kategorijo, mora za vsako delo izpolniti ločeno spletno prijavnico in poravnati ločeno prijavnino.

24. Strošek obdelave prijave poravna vsak prijavitelj samo enkrat, neodvisno od števila prijavljenih del.

25. Prijavitelj lahko na podlagi pisne zahteve brez navedenega razloga odjavi prijavljeno delo iz tekmovanja za nagrade DIGGIT do 31. marca 2023. Organizator tekmovanja za nagrade DIGGIT v primeru odjave prijavitelju ne povrne prijavnine in stroškov obdelave prijave.

Žirija

26. Žirija tekmovanja za nagrade DIGGIT je sestavljena iz štirinajstih članov žirije predstavljenih na spletni strani. Vodi jo predsednik žirije, ki je eden izmed štirinajstih članov žirije. Člane žirije imenuje organizator Tekmovanja za nagrade DIGGIT.

Zmagovalci tekmovanja

27. Zmagovalci Tekmovanja za nagrade DIGGIT bodo razglašeni na podelitvi nagrad v okviru konference DIGGIT v torek, 9. maja 2023.

Organizator tekmovanja

28. Organizator Tekmovanja za nagrade DIGGIT je Medijski partner d.o.o.

Omejitev odgovornosti organizatorjev

29. Organizator tekmovanja za nagrade DIGGIT ne prevzema nobene odgovornosti za nepravilno oddano prijavo ali morebitne napačne informacije, podane ob prijavi dela.

30. Organizator tekmovanja za nagrade DIGGIT ne prevzema nobene odgovornosti za tehnično neustrezna dela in posledično neustrezno kvaliteto predstavitve del žiriji, na konferenci, na spletni strani ali drugih kanalih konference DIGGIT.

Sprejem pravil tekmovanja

31. Z oddano prijavo dela prijavitelj potrjuje, da je prebral pravila Tekmovanja za nagrade DIGGIT in se strinja s pravili ter razume, da so od trenutka oddaje prijave zavezujoča.

Splošni pogoji poslovanja o zbiranju osebnih podatkov

S prijavo na dogodek, ki ga organizira podjetje Medijski partner d.o.o., Slovenska cesta 55, Ljubljana, tel. št.  +386 (0)1 43 45 640 za potrebe sklenitve pogodbe, izvedbe dogodka ter urejanja vprašanj z vašo udeležbo na dogodku, zbiramo nekatere vaše osebne podatke, zaradi česar prosimo, da si pozorno preberete to obvestilo. Brez posredovanja osebnih kontaktnih podatkov udeležba ni mogoča, brez dostave dokazila o šolanju pa vam ne moremo priznati pravice do znižane cene prijave.

KAJ: 

Ime in priimek, naslov stalnega/začasnega bivališča, telefonsko št., v primeru študentov potrdilo o šolanju.


ZAKAJ:

Za potrebe zagotavljanja vaše udeležbe na dogodku, ter da vas obveščamo o bodočih dogodkih, izobraževanjih ter drugih aktivnostih in ponudbah podjetja.


KOLIKO ČASA:

Do 5 let od dneva prijave na dogodek.


 

Zbrane podatke bo v osnovi uporabljalo naše podjetje, lahko pa se zgodi, da bodo podatki o vaši prijavi posredovani soorganizatorju dogodka, z izključnim namenom zagotavljanja vaše nemotene udeležbe na dogodku.

 

VARSTVO VAŠIH PRAVIC:

V zvezi z zbranimi podatki vam gredo skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov pravice do seznanitve, omejitve uporabe, dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa in ugovora oz. pritožbe pri nadzornem organu. Prav tako smo vas dolžni obvestiti o primerih kršitev varstva osebnih podatkov.

Podano soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete.