Diggit 10 Konferenca o prihodnosti
Prijava dela

1. Prijavitelj lahko prijavi tista dela, ki so bila izdelana, zasnovana, prenovljena ali so dosegla merljiv napredek v Sloveniji v času od 01. januarja 2023 do 29. marca 2024.

2. Vsa dela morajo biti v slovenskem jeziku. Če so bila izdelana v tujem jeziku, jim mora biti priložen prevod v slovenski jezik.

3. Rok za prijavo del in oddajo vseh materialov je 29. marec 2024.

4. Na tekmovanje za nagrade DIGGIT lahko prijavitelj prijavi digitalno orodje, kanal, strategijo ali drugo digitalno rešitev. In sicer je prijavljeno delo lahko: aplikacija za mobilni telefon ali tablični računalnik, digitalna oglaševalska kampanja, digitalna strategija, digitalni dogodek, digitalni medij, digitalni oglas, digitalno letno poročilo, e-novice & e-pošta, intranet, oglaševanje na družbenem omrežju, profil ali stran na družbenem omrežju, spletna analitika in optimizacija, spletna igra, spletna skupnost, spletni video, spletni video kanal, spletno mesto, spletno mesto za mobilni telefon ali tablični računalnik, strategija upravljanja skupnosti na družbenem omrežju ali druga digitalna rešitev.

5. Delo mora biti v celoti prijavljeno preko spletne prijavnice. Prijava dela ali oddaja dodatnih materialov po roku za oddajo vseh materialov na kakršenkoli drug način ni mogoča in ne bo sprejeta.

6. Spletna prijavnica mora biti v celoti izpolnjena. Prijavitelj mora upoštevati navedene omejitve dolžine besedila.

7. Vsi dodatni materiali morajo gostovati na zunanjih strežnikih in biti preko URL povezav dostopni do 30. maja 2024. Prijavitelj dela mora organizatorjema tekmovanja za nagrade DIGGIT zagotoviti dostopne podatke do zunanjih strežnikov z dodatnimi materiali.

8. Vsi materiali, ki jih prijavitelj dostavi organizatorjema tekmovanja za nagrade DIGGIT, postanejo last organizatorjev in se ne vrnejo. Organizatorja lahko vse materiale uporabita za promocijo tekmovanja za nagrade DIGGIT in konference DIGGIT. Izjema so informacije, označene z »zaupno«.

9. Prijavitelj se s prijavo dela zavezuje, da bo delo pripravil in oddal v skladu s pravili tekmovanja in navodili za prijavo na tekmovanje za nagrade DIGGIT.

10. Prijavitelj s prijavo dela za tekmovanje za nagrade DIGGIT posebej in izrecno zagotavlja in jamči, da s prijavo dela ne kršijo oziroma ne bo kršili nobenih avtorskih pravic in/ali pravic industrijske lastnine in/ali drugih pravic tretjih oseb.

11. Prijavitelj organizatorjema za tekmovanje za nagrade DIGGIT dovoljuje, da do preklica vodita, vzdržujeta in obdelujeta zbirko zbranih osebnih podatkov pridobljenih za namen izvedbe tekmovanje za nagrade DIGGIT v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizatorja zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.

12. S sodelovanjem na tekmovanju za nagrade DIGGIT se prijavitelji strinjajo s tem, da se njihovi podatki (naziv agencije, oglaševalca, ime in priimek morebitnega avtorja, fotografija/video in preostali podatki (v nadaljevanju podatki)), ki jih prijavitelji navedejo v prijavi na tekmovanju za nagrade DIGGIT, posredujejo organizatorjema, ter se strinjajo, da se objavijo na medijih v lasti ali v upravljanju organizatorjev.

13. Prijavitelji organizatorjema dovoljujejo neodplačno javno objavo oddanih fotografij in vseh dodanih elementov, dajanje na voljo javnosti, javno predvajanje, javno prikazovanje in distribuiranje, tudi prek svetovnega spleta, v vseh medijih, ki so v lasti ali upravljanju organizatorjev.

14. V primeru, da bosta organizatorja prejela dve prijavi istega dela, se bosta prijavi obravnavali, kot ena prijava.

15. Organizator tekmovanja za nagrade DIGGIT lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo Tekmovanja, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu prijavitelje obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Kategorije

16. Prijavitelj lahko posamezno delo prijavi v eno ali več izmed 19 kategorij tekmovanja za zlato nagrado DIGGIT. Prijavitelj lahko v posamezno kategorijo tekmovanja za zlato nagrado DIGGIT prijavi več del. Kategorije tekmovanja za zlato nagrado DIGGIT so: Avtomobilizem in tehnika, B2B, Finančne storitve, zavarovalništvo, bančništvo; FMCG, IT & telekomunikacije, Javni sektorin neprofitne organizacije, Mediji & zabava, Šport in prosti čas, Trgovina, Turizem, DOOH, Growth (performance), Influencerji, Oblikovanje, Posebni digitalni projekti, Raba podatkov, Samopromocija agencij in Uporabniška izkušnja.  V vsaki kategoriji bo podeljena 1 zlata nagrada DIGGIT na podlagi kriterijev ocenjevanja prijavljenih del. Žirija ima pravico, da v primeru nekvalitetnih prijavljenih del, nagrade znotraj katere izmed kategorij ne podeli. Žirija ima pravico, da neustrezno kategorizirano delo, premakne v ustrezno kategorijo. Odločitev žirije je dokončna in ni predmet razprave s prijaviteljem dela.

17. Vsa prijavljena dela na tekmovanje za zlato nagrado DIGGIT tekmujejo tudi za veliko nagrado DIGGIT, ki jo žirija podeli v 6 kategorijah, ki so digitalna inovacija, digitalna strategija, digitalni oglas, digitalna kampanja,  družbeni mediji in digitalna učinkovitost. V vsaki kategoriji bo podeljena 1 velika nagrada DIGGIT na podlagi kriterijev ocenjevanja prijavljenih del. Žirija ima pravico, da v primeru nekvalitetnih prijavljenih del, nagrade znotraj katere izmed kategorij ne podeli. Odločitev žirije je dokončna in ni predmet razprave s prijaviteljem dela.

Prijavitelji

18. Na tekmovanje za nagrade DIGGIT se lahko prijavijo oglaševalske, digitalne, PR in medijske agencije in vse druge pravne osebe s sedežem v Sloveniji.

19. Agencija mora pred prijavo dela pridobiti privolitev naročnika dela.

Pogoji plačila

20. Prijavitelj mora po prijavi dela poravnati prijavnino in strošek obdelave prijave po veljavnem ceniku, objavljenem na spletni strani konference DIGGIT, in v skladu s pogoji plačila.

21. Prijavitelj mora poravnati prijavnino in strošek obdelave prijave po predračunu, ki ga izda organizator tekmovanja za nagrade DIGGIT, Medijski partner d.o.o., v roku 8 dni od izdaje ali najkasneje do 29. marca 2024. Neplačilo predračuna NE pomeni avtomatske odjave s tekmovanja. V primeru odjave nam morate to sporočiti pisno na e-naslov , najkasneje do 18. marca 2024.

22. Prijavitelj lahko posamezno delo prijavi v več kategorij. Ob prijavi istega dela v več kategorij, mora za vsako kategorijo izpolniti ločeno spletno prijavnico in poravnati prijavnino.

23. Prijavitelj lahko v posamezno kategorijo prijavi več del. Ob prijavi več del v isto kategorijo, mora za vsako delo izpolniti ločeno spletno prijavnico in poravnati ločeno prijavnino.

24. Strošek obdelave prijave poravna vsak prijavitelj samo enkrat, neodvisno od števila prijavljenih del.

25. Prijavitelj lahko na podlagi pisne zahteve brez navedenega razloga odjavi prijavljeno delo iz tekmovanja za nagrade DIGGIT do 29. marca 2024. Organizator tekmovanja za nagrade DIGGIT v primeru odjave prijavitelju ne povrne prijavnine in stroškov obdelave prijave.

Žirija

26. Žirija tekmovanja za nagrade DIGGIT je sestavljena iz štirinajstih članov žirije predstavljenih na spletni strani. Vodi jo predsednik žirije, ki je eden izmed štirinajstih članov žirije. Člane žirije imenuje organizator Tekmovanja za nagrade DIGGIT.

Zmagovalci tekmovanja

27. Zmagovalci Tekmovanja za nagrade DIGGIT bodo razglašeni na podelitvi nagrad v okviru konference DIGGIT v torek, 9. maja 2024.

Organizator tekmovanja

28. Organizator Tekmovanja za nagrade DIGGIT je Medijski partner d.o.o.

Omejitev odgovornosti organizatorjev

29. Organizator tekmovanja za nagrade DIGGIT ne prevzema nobene odgovornosti za nepravilno oddano prijavo ali morebitne napačne informacije, podane ob prijavi dela.

30. Organizator tekmovanja za nagrade DIGGIT ne prevzema nobene odgovornosti za tehnično neustrezna dela in posledično neustrezno kvaliteto predstavitve del žiriji, na konferenci, na spletni strani ali drugih kanalih konference DIGGIT.

Sprejem pravil tekmovanja

31. Z oddano prijavo dela prijavitelj potrjuje, da je prebral pravila Tekmovanja za nagrade DIGGIT in se strinja s pravili ter razume, da so od trenutka oddaje prijave zavezujoča.

Splošni pogoji poslovanja o zbiranju osebnih podatkov

Spoštovani,

v zvezi s prijavo na dogodek, ki ga organizira podjetje Medijski partner d.o.o., Slovenska cesta 56, Ljubljana, tel. št. +386 (0)1 43 45 640, elektronski naslov: info@marketingmagazin.si, za potrebe sklenitve pogodbe, izvedbe dogodka ter urejanja vprašanj z vašo udeležbo na dogodku, zbiramo nekatere vaše osebne podatke, zaradi česar prosimo da si pozorno preberete to obvestilo. Zagotovitev osebnih podatkov v okviru te storitve ne predstavlja zakonske obveznosti.

KAJ:

Zbiramo podatke o vašem imenu in priimku, naslovu stalnega/začasnega bivališča, telefonski številki, davčni številki, udeležbi na dogodku ter v primeru študentov potrdilo o šolanju.

ZAKAJ:

Za potrebe zagotavljanja vaše udeležbe na dogodku, torej gre za obdelavo osebnih podatkov potrebno za samo izvajanje pogodbe.

Brez posredovanja osebnih kontaktnih podatkov udeležba ni mogoča, brez dostave dokazila o šolanju pa vam ne moremo priznati pravice do znižane kotizacije/prijavnine. Podatek o davčni številki je potreben zgolj kadar to želite zaradi izdaje računa davčnemu zavezancu.

Vaše podatke uporabljamo tudi za obveščanje o dogodkih, izobraževanjih ter drugih aktivnostih in ponudbah podjetja ter podjetij, ki so z našim podjetjem pogodbeno povezana. V tem delu vaše podatke uporabljamo na podlagi vašega soglasja. V navedenem okviru izvajamo tržno obveščanje.

KOLIKO ČASA:

Do 5 let od dneva prijave na dogodek.

Izjemo predstavljajo primeri, ko pride do spora v zvezi z naročniškim razmerjem, ki je predmet sodnega postopka, v takem primeru lahko pride do položaja, ko vaše podatke hranimo še 10 let po pravnomočnosti sodne odločbe.

Prav tako vas moramo opozoriti, da se računovodske listine skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek hranijo 10 let.

KDO:

Zbrane podatke bo v osnovi uporabljalo naše podjetje, lahko pa se zgodi, da bodo podatki o vaši prijavi posredovani soorganizatorju dogodka, z izključnim namenom zagotavljanja vaše nemotene udeležbe na dogodku.

Dodatno obdelavo izvajajo partnerji, ki vzdržujejo naše spletne strani, izključno v obsegu potrebnem za opravo vzdrževalnih del, računovodski servis za namen izdaje in plačila računa ter v primeru neplačila zunanja pravna služba za namen izterjave, drugim tretjim osebam podatki ne bodo posredovani.

Osebni podatki se ne posredujejo v tretje države ali mednarodne organizacije.

VARSTVO VAŠIH PRAVIC:

V zvezi zbranimi podatki vam gredo skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in nadaljnji) pravice do:

 • seznanitve in dostopa do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo;
 • omejitve uporabe, dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa, prenosa in ugovora;
 • pritožbe pri nadzornem organu, tj. Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730.

V zvezi s tržnim obveščanjem imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja. V primeru ugovora se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene.

Vaše pravice lahko uveljavljate s pisnim zahtevkom na naslov upravljavca ali na e-pošto: info@marketingmagazin.si, kjer smo vam na voljo tudi za dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v podjetju Medijski partner d.o.o..

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

POLITIKA ZASEBNOSTI – obvestilo posameznikom glede obdelave osebnih podatkov

V družbi Medijski Partner d.o.o. se zavedamo pomena varstva zasebnosti in osebnih podatkov, zato smo pri njihovem zbiranju in obdelavi skrbni in odgovorni. V tem okviru smo pripravili ta dokument s katerim vas seznanjamo s tem katere osebne podatke zbiramo, na kakšen način to počnemo ter kako jih uporabljamo. Sočasno pojasnjujemo kakšne so pri tem vaše pravice ter kako jih lahko uveljavite. Ta dokument ima v pretežnem delu naravo splošnega pojasnila, podrobneje pa boste o obdelavi in varstvu osebnih podatkov obveščeni tudi pri uporabi posamezne storitve pri kateri pride do zbiranja in obdelave vaših osebnih podatkov.

Upravljavec osebnih podatkov je MEDIJSKI PARTNER d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana. Za vsa vprašanja, zahteve in pojasnila vezana na osebne podatke nas lahko kontaktirate po telefonu na tel. št. +386 (0)1 43 45 640, po spletni pošti na elektronski naslov: info@marketingmagazin.si, seveda pa nam lahko tudi pišete na zgoraj navedeni naslov.

Storitve pri katerih zbiramo osebne podatke:

 • uporaba spletne strani https://www.diggit.si/;
 • e-novice DIGGIT;
 • prijava in udeležba na dogodku (DIGGIT, izobraževanje, konferenca,…);
 • neposredno trženje na podlagi javno dostopnih podatkov;

Kaj je osebni podatek?

Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka (npr. EMŠO, davčna št., itd.), podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika;

Obdelava osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo v zvezi z izvajanjem zgoraj navedenih storitev ter ob uporabi naše spletne strani.

V odvisnosti od posamezne storitve obdelujemo sledeče osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega/začasnega bivališča, naslov spletne pošte, telefonsko številko, potrdilo o šolanju, podatek o delodajalcu in delovnem mestu, podatke vezane na vpis v evidenco brezposelnih oseb, davčno številko, podatke o prisotnosti na izobraževanjih in dogodkih ter podatke o vašem delu in aktivnostih na področju marketinga in drugih dejavnostih o katerih poročamo v okviru našega novinarskega dela. Podrobnejše podatke o tem točno katere osebne podatke obdelujemo pri kateri od naših storitev najdete pri pojasnilih vezanih na posamezno storitev.

Pravne podlage za zbiranje

 • (i). vaše soglasje (e-novice DIGGIT, tržno obveščanje, medijsko poročanje);
 • (ii). izpolnjevanje pogodbenih obveznosti (DIGGIT, izobraževanje, konferenca,…)
 • (iii). zakoniti interes (posredovanje zunanjim sodelavcem (računovodski servis – za namen izdajanja in plačila računa, pravna služba – za namen izterjave neplačanih obveznosti, vzdrževanje spletnih strani – za namen izvedbe vzdrževalnih del, predavatelji – za namen izvedbe predavanj). V navedenem okviru gre za takšne storitve, ki so nujno potrebne za naše poslovanje in izvajanje storitev, ki jih nudimo. Gre tudi za vprašanje zagotavljanja kvalitetne storitve, pri čemer pa ne opuščamo skrbne presoje ravnovesja vezanega na temeljne svoboščine posameznika in njegove interese ob obdelavi podatkov posameznikov.

V okviru zakonitega interesa izvajamo tudi naše novinarsko delo, ko z namenom obveščanja, izobraževanja ter spodbujanja javne razprave poročamo o dogodkih, osebah, trendi ter razvoju na področju marketinga in s tem povezanih področij. Seveda tudi pri tem ne opuščamo skrbne presoje ravnovesja vezanega na temeljne svoboščine posameznika in njegove interese ob obdelavi podatkov posameznikov.

Neposredno trženje

Vaše osebne podatke obdelujemo tudi za namene neposrednega trženja, s tem v zvezi imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem.

V primeru vašega ugovora obdelavi za namene neposrednega trženja, se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene.

Kako dolgo hranimo osebne podatke

Osebne podatke hranimo dokler je to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili zbrani in obdelovani. Skladno s posameznimi storitvami hranimo podatke:

 • (i). novinarsko delo – revije in članki so trajno arhivirane;
 • (ii). e-novice DIGGIT ter neposredno trženje – do odjave;
 • (iii). prijava in udeležba na dogodku (DIGGIT, izobraževanje, konferenca,…) – do 5 let po končanem dogodku;

Izjemo predstavljajo primeri, ko pride do spora v zvezi z naročniškim razmerjem, izobraževalnim programom ali novinarskim delom, ki je predmet sodnega postopka, v takem primeru lahko pride do položaja, ko vaše podatke hranimo še 10 let po pravnomočnosti sodne odločbe.

Prav tako vas moramo opozoriti, da se računovodske listine skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek hranijo 10 let.

Kdo obdeluje vaše podatke

Zbrane podatke bo uporabljalo naša družba ter partnerji, ki vzdržujejo naše spletne strani, izključno v obsegu potrebnem za opravo vzdrževalnih del.

V primerih medijskega poročanja so podatki dostopni bralcem.

V primeru plačljivih storitev lahko pride tudi do obdelave s strani računovodskega servisa za namen izdaje in plačila računa ter v primeru neplačevanja zunanje pravne službe za namen izterjave.

V primeru dogodkov lahko pride tudi do obdelave s strani soorganizatorja.

V primeru izobraževanj lahko pride do obdelave s strani predavateljev, in sicer v obsegu potrebnem za izvedbo predavanj. Kolikor je financer izobraževanja Zavod RS za zaposlovanje vaše osebne podatke obdeluje tudi ta organ.

Osebni podatki se ne posredujejo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Uporaba spletne strani

Spletna stran deluje s pomočjo ti. piškotkov (angl. cookies). Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se ob obisku spletne strani prenesejo na vaš računalnik ali mobilno napravo, in sicer z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki ste jih uporabili pri dostopu. Če nam podate privolitev, bomo uporabljali tudi ne nujne piškotke. Privolitev lahko kadarkoli prekličete. Več o piškotkih si lahko preberete v ločenem oddelku na spletni strani naše družbe – povezava. 

Pošiljanje personaliziranih ponudb

V okviru uporabe spletne strani posebej izpostavljamo, da z namenom zagotavljanja boljše in bolj usmerjene ponudbe izvajamo profiliranje strank s ciljem prilagojene ponudbe vsebin in izdelkov strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh. Navedeno poteka tako, da si ob poslanih elektronskih sporočilih zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih tako zabeležene podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev. Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov za ta namen je privolitev. Več o tem si lahko preberete tudi v ločenem oddelku na spletni strani naše družbe, ki obravnava piškotke – povezava.

Če se ne strinjate, da vas obveščamo na opisani način, lahko kadarkoli umaknete podano soglasje oziroma ugovarjate obdelavi, to ne vpliva na vaše pravice iz razmerji z nami in ne predstavlja nikakršne oteževalne okoliščine. 

Kakšne so vaše pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov ter kako jih uveljavite

V zvezi zbranimi podatki vam gredo skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in nadaljnji) pravice do:

 • seznanitve in dostopa do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo;
 • omejitve uporabe, dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa, prenosa in ugovora;
 • pritožbe pri nadzornem organu, tj. Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730.

Prav tako smo vas dolžni obvestiti o primerih kršitev varstva osebnih podatkov.

Pravice lahko uveljavljate s pisnim zahtevkom na naslov upravljavca ali na e-pošto: info@marketingmagazin.si

Sklepno

Vsaka sprememba naše Politike zasebnosti o varstvu osebnih podatkov bo objavljena na spletni strani naše družbe https://www.marketingmagazin.si/ oziroma v primeru DIGGIT na spletni strani https://diggit.si/

Z uporabo spletne strani potrjujete, da sprejemate in soglašate s celotno vsebino te politike varstva osebnih podatkov.

Sklepno ponovno poudarjamo, da podano soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Preklic soglasja nam lahko pošlje preko spletne pošte: info@marketingmagazin.si ali pisno po pošti na sedež podjetja.

Za vsa dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v podjetju Medijski partner d.o.o. nam lahko pišete na info@marketingmagazin.si.

 1. e-novice Diggit

V zvezi z izvajanjem storitve e-novice, na podlagi vašega izrecnega soglasja zbiramo nekatere vaše osebne podatke, zaradi česar prosimo da si pozorno preberete to obvestilo. Zagotovitev osebnih podatkov v okviru te storitve ne predstavlja zakonske obveznosti.

KAJ:

Zbiramo podatke o vašem imenu in priimku ter naslovu spletne pošte.

ZAKAJ:

Osebne podatke zbiramo zato, da lahko izvedemo storitev in vam posredujemo obvestila in novice, ter da vas obveščamo o dogodkih, izobraževanjih ter drugih aktivnostih in ponudbah našega podjetja ter podjetij, ki so z našim podjetjem pogodbeno povezana. Brez zbranih osebnih podatkov storitve ni moč opraviti.

V navedenem okviru izvajamo tudi tržno obveščanje prek elektronske pošte, v zvezi s katerim izrecno opozarjamo na pošiljanje personaliziranih ponudb. Glede personalizacije ponudb izpostavljamo, da z namenom zagotavljanja boljše in bolj usmerjene ponudbe izvajamo profiliranje strank, s ciljem prilagojene ponudbe vsebin in izdelkov strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh. Navedeno poteka tako, da si ob poslanih elektronskih sporočilih zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih tako zabeležene podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev. Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov za ta namen je privolitev. Več o tem si lahko preberete tudi v ločenem oddelku na spletni strani naše družbe, ki obravnava piškotke – povezava.

Če se ne strinjate, da vas obveščamo na opisani način, lahko kadarkoli umaknete podano soglasje oziroma ugovarjate obdelavi, to ne vpliva na vaše pravice iz razmerji z nami in ne predstavlja nikakršne oteževalne okoliščine.

KOLIKO ČASA:

Do odjave, pri čemer se lahko od prejemanja e-novic odjavite kadarkoli.

KDO:

Zbrane podatke bo uporabljalo naše podjetje ter partnerji, ki vzdržujejo naše spletne strani, ti izključno v obsegu potrebnem za opravo vzdrževalnih del, drugim tretjim osebam podatki ne bodo posredovani.

Osebni podatki se ne posredujejo v tretje države ali mednarodne organizacije.

VARSTVO VAŠIH PRAVIC:

V zvezi zbranimi podatki vam gredo skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in nadaljnji) pravice do:

 • seznanitve in dostopa do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo;
 • omejitve uporabe, dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa, prenosa in ugovora;
 • pritožbe pri nadzornem organu, tj. Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730.

Podano soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Preklic soglasja nam lahko pošlje preko spletne pošte: info@marketingmagazin.si ali pisno po pošti na sedež podjetja. Na ta način lahko uveljavljate tudi preostale zgoraj navedene pravice.

V zvezi z neposrednim trženjem imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. V primeru ugovora se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene.

Vaše pravice lahko uveljavljate s pisnim zahtevkom na naslov upravljavca ali na e-pošto: info@marketingmagazin.si, kjer smo vam na voljo tudi za dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v podjetju Medijski partner d.o.o..

 1. Prijava in udeležba na dogodku (DIGGIT, izobraževanje, konferenca,…)

V zvezi s prijavo na dogodek, za potrebe sklenitve pogodbe, izvedbe dogodka ter urejanja vprašanj z vašo udeležbo na dogodku, zbiramo nekatere vaše osebne podatke, zaradi česar prosimo da si pozorno preberete to obvestilo. Zagotovitev osebnih podatkov v okviru te storitve ne predstavlja zakonske obveznosti.

KAJ:

Zbiramo podatke o vašem imenu in priimku, naslovu stalnega/začasnega bivališča, telefonski številki, davčni številki, udeležbi na dogodku ter v primeru študentov potrdilo o šolanju.

ZAKAJ:

Za potrebe zagotavljanja vaše udeležbe na dogodku, torej gre za obdelavo osebnih podatkov potrebno za samo izvajanje pogodbe.

Brez posredovanja osebnih kontaktnih podatkov udeležba ni mogoča, brez dostave dokazila o šolanju pa vam ne moremo priznati pravice do znižane kotizacije/prijavnine. Podatek o davčni številki je potreben zgolj kadar to želite zaradi izdaje računa davčnemu zavezancu.

Vaše podatke uporabljamo tudi za obveščanje o dogodkih, izobraževanjih ter drugih aktivnostih in ponudbah podjetja ter podjetij, ki so z našim podjetjem pogodbeno povezana. V tem delu vaše podatke uporabljamo na podlagi vašega soglasja. V navedenem okviru izvajamo tržno obveščanje.

KOLIKO ČASA:

Do 5 let od dneva prijave na dogodek.

Izjemo predstavljajo primeri, ko pride do spora v zvezi z naročniškim razmerjem, ki je predmet sodnega postopka, v takem primeru lahko pride do položaja, ko vaše podatke hranimo še 10 let po pravnomočnosti sodne odločbe.

Prav tako vas moramo opozoriti, da se računovodske listine skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek hranijo 10 let.

KDO:

Zbrane podatke bo v osnovi uporabljalo naše podjetje, lahko pa se zgodi, da bodo podatki o vaši prijavi posredovani soorganizatorju dogodka, z izključnim namenom zagotavljanja vaše nemotene udeležbe na dogodku.

Dodatno obdelavo izvajajo partnerji, ki vzdržujejo naše spletne strani, izključno v obsegu potrebnem za opravo vzdrževalnih del, računovodski servis za namen izdaje in plačila računa ter v primeru neplačila zunanja pravna služba za namen izterjave, drugim tretjim osebam podatki ne bodo posredovani.

Osebni podatki se ne posredujejo v tretje države ali mednarodne organizacije.

VARSTVO VAŠIH PRAVIC:

V zvezi zbranimi podatki vam gredo skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in nadaljnji) pravice do:

 • seznanitve in dostopa do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo;
 • omejitve uporabe, dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa, prenosa in ugovora;
 • pritožbe pri nadzornem organu, tj. Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730.

V zvezi s tržnim obveščanjem imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja. V primeru ugovora se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene.

Vaše pravice lahko uveljavljate s pisnim zahtevkom na naslov upravljavca ali na e-pošto: info@marketingmagazin.si, kjer smo vam na voljo tudi za dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v podjetju Medijski partner d.o.o..

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

Splošni pogoji za udeležence dogodka

I. Organizator

Organizator konference je Medijski partner d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, matična št.: 2345960000, davčna št.: SI 10714456, tel. št. 01/43 45 640, spletna pošta: info@diggit.si.

 

II. Prijava in sklenitev pogodbe

Z izpolnitvijo in oddajo spletne prijavnice s klikom na polje »ODDAJ PRIJAVO« pride do sklenitve pogodbenega razmerja na podlagi katerega pridobite pravico do udeležbe na dogodku, mi pa vam moramo takšno udeležbo, v skladu s splošnimi pravnimi pravili ter temi splošnimi pogoji, omogočiti.

Pred oddajo prijavnice boste preusmerjeni na predogled podatkov navedenih na prijavnici, tako da boste lahko preverili pravilnost vpisanih podatkov.

Po oddaji prijavnice vam bomo na vaš naslov spletne pošte posredovali sporočilo o opravljeni prijavi na dogodek skupaj s kopijo prijavnice ter temi splošnimi pogoji, tako da si jo lahko shranite. Prijavnica bo shranjena tudi v evidencah družbe.

Hkrati boste prejeli predračun za plačilo kotizacije, ki ste ga dolžni poravnati v zato postavljenem roku 8 dni, plačilo se opravi izključno z nakazilom na bančni račun naveden na predračunu. Neplačilo predračuna NE pomeni avtomatske odjave iz dogodka.

Naročilo in sporočilo o opravljeni prijavi se štejeta za prejeta s trenutkom, ko je naslovniku omogočen dostop do njiju.

III. Odjava

a. Pravne osebe

V primeru odjave nam mora prijavitelj to sporočiti pisno na naslov spletne pošte: info@diggit.si.

Brezplačna odjava je možna do 6 delovnih dni pred dogodkom, v primeru odjave do 3 dni pred dogodkom ste dolžni poravnati administrativne stroške v višini 54,90 EUR z vključenim DDV, pri kasnejši odjavi pa celotno ceno izobraževanja.

b. Potrošniki

Potrošniki imajo skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov pravico do odjave (odstopa od pogodbe) v roku 14 dni od dne prijave na dogodek, brez navajanja kakršnih koli razlogov.

Obvestilo o odjavi (odstopu) nam lahko podate na priloženem obrazcu ali pa nam izjavo posredujete na zgoraj navedeni naslov spletne pošte.

V primeru, da je ob prijavi, do izvedbe dogodka manj kot 14 dni, odjava (odstop) od pogodbe, po tem, ko je bila prijava izvedena, ni mogoč. Z oddajo prijavnice se tej pravici za čas po izvedbi dogodka izrecno odpovedujete.

Kolikor je prijava opravljena več kot 14 dni pred dogodkom, velja, da je brezplačna odjava možna do 6 delovnih dni pred dogodkom, v primeru odjave do 3 dni pred dogodkom ste dolžni poravnati administrativne stroške v višini 54,90 EUR z vključenim DDV, pri kasnejši odjavi pa celotno ceno izobraževanja.

 

IV. Spremembe v zvezi z dogodkom

V primeru premajhnega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi dogodka, o čemer bodo udeleženci pravočasno obveščeni.

Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije dogodka znotraj kraja izobraževanja, o čemer bodo udeleženci pravočasno obveščeni.

Pridržujemo si pravico zamenjave predavatelja v primeru bolezni predavatelja ali v drugih nepredvidljivih okoliščinah.

 

V. Avtorske pravice

Vsa gradiva vezana na dogodek, vključno s posnetki predavanj in drugih podobnih aktivnosti, vključno s prikazanimi grafikami, tabelami ter drugimi študijskimi pripomočki, objavljenimi s strani izvajalca izobraževanja, so predmet avtorske pravice.

Kolikor ni drugače označeno je imetnik avtorskih pravic družba Medijski partner d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana.

Vse pravice na teh delih so pridržane. Zlasti je prepovedana vsaka oblika javnega prikazovanja, predvajanja, objavljanja, reprodukcije, distribucije, dajanja v najem in predelave.

V primeru kršitev avtorske pravice ste odškodninsko odgovorni in sicer tako za materialno kot nematerialno škodo. Zavedajte se, da je zlasti internetna distribucija lahko sledljiva.

 

VI. Zadovoljstvo udeležencev

Medijski partner d.o.o. si prizadeva svoje dogodke čimbolj  približati pričakovanjem udeležencev. Zato pri vsakem dogodku vaše zadovoljstvo merimo z vprašalniki.

Poleg tega pa v primeru, da z dogodkom niste bili zadovoljni, sprejemamo vse morebitne pripombe in pritožbe pisno v roku pet dni po zaključku izobraževanja na naslov: Medijski partner d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana.

Morebitno nezadovoljstvo rešujemo s sodelovanjem med udeležencem dogodka in Medijskim partnerjem d.o.o.. Za vse pritožbe, ki jih ne bi bilo mogoče rešiti sporazumno, pa je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

VII. Napake pri izpolnitvi

Medijski partner d.o.o. je odgovoren za stvarne napake pri izpolnitvi obveznosti po pogodbi z udeležencem. Udeleženec nas je v primeru stvarnih napak dolžan v roku 2 mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita, obvestiti o napaki, ki jo mora v svojem obvestilu natančno opisati. V primeru, da udeleženec prekorači predhodno navedeni rok izgubi pravice iz naslova stvarne napake, kot to izhaja iz določil zakona, ki ureja varstvo potrošnikov.

 

VIII. Uporaba jezika

Prijava na izobraževanje je možna izključno v slovenskem jeziku.

 

V Ljubljani, 21.12.2023 Medijski partner d.o.o.
Ariana Nina Eror – direktorica